Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                    Πάτρα  16 / 5  / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Τελεστών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΠ29469Β7Θ-13Β    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1681

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Γαστρεντερολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΔΥΟ469Β7Θ-ΝΕΜ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1682

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΖΕΙ469Β7Θ-ΗΦΥ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1683

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΗΝΞ469Β7Θ-Ε0Ω    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1684

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις  είναι η   17  /  7  / 2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος (στα τηλέφωνα που αναγράφονται) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος:
                                                          

     Μαθηματικών:   e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                               Ιστότοπος: www.math.upatras.gr
                               τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

      Ιατρικής:          e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                               Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                               τηλ.: 2610-969100/992942/969114

                                                     
                                                                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                             ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                                                  ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: