Δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των Μελών και την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης Σύμβασης κάτω των ορίων για την για την «Ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίο

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23 Μαϊου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των Μελών και την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακολούθησης για την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης Σύμβασης κάτω των ορίων  για την «Ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2017  ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι  και 30 Ιουνίου 2018, με δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-2018(Αρ. Διακ. 7/17).

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: