Αξιολόγηση υπαλλήλων (Ν.4369/2016)

Σχετ.: α) Οι διατάξεις του Μέρους Β' του Ν.4369/2016 "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 33/27-02-2016 τ.Α')

β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/30-12-2016 "Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 (ΦΕΚ/Β΄/4434) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

γ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Ν.4369/2016 (ΦΕΚ/Α΄/33) - Μέρος Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή"

δ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/οικ.17259/26-05-2017 (ΑΔΑ: 67ΙΡ465ΧΘΨ-ΛΜ8) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Αξιολόγηση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016"

ε) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/770/οικ.23065/12-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4369/2016"