Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 109661/Γ1/29-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κοινοποίηθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών η υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/90/οικ.20887/29-06-2017 (ΑΔΑ: 7Α3Σ465ΧΘΨ-ΒΤΝ) εγκυκλίος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα».