Πρωτόκολλο Συνεργασίας της ΠΔΕΔΕ και του Παν/μίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανανέωσαν στις 23-09-2016 το Πρωτόκολλο Συνεργασίας τους, το οποίο θεσμοθετεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως: α) προγράμματα κατάρτισης, β) έρευνες και μελέτες, γ) αξιοποίηση ΤΠΕ, δ) καινοτόμα σχέδια και προϊόντα, ε) ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, στ) πρωτοβουλίες για την ομαλή μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, ζ) θερινά σχολεία, η) ενίσχυση του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού, κτλ.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης που συστάθηκε με κοινή απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών και του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Φ.11/ΚΔ/3067/22-03-2017) αποτελείται:

  • Φτερνιάτη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος.
  • Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος.
  • Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος.
  • Χριστοπούλου Σοφία, Σχολική Σύμβουλος ΔΕ κλ. ΠΕ02 (Φιλολόγων), Προϊσταμένη Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, με αναπληρώτριά της την Κοταδάκη Μαριάνθη, Σχολική Σύμβουλο ΔΕ, κλ. ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), με έδρα τον Πύργο, μέλος.
  • Μπαρής Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων), Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Μάνεση Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο ΔΕ της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, με έδρα την Πάτρα, μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται είτε να εντάξουν υπάρχουσες δράσεις τους στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είτε να προτείνουν μελλοντικές συνεργασίες με τους πιο πάνω φορείς σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα.
Οι τεκμηριωμένες προτάσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στο email της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (mail@dellad.pde.sch.gr), υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης,  έως τις 30-10-2017.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κατηγορία: 
Χρήστες: