Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                     Πάτρα      5  /  9  / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 3) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/22-8-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΞ66469Β7Θ-6ΩΒ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2856

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 813/22-8-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΟΧΕ469Β7Θ-ΥΙ5    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2857

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Θεολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/22-8-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΤΑΕ469Β7Θ-2ΕΦ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2858

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Παιδικής Ηλικίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/22-8-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΝΦ6469Β7Θ-Η4Ξ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2859

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 810/22-8-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Ρ7Ο469Β7Θ-ΩΚΖ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2860

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις  είναι η    6  /  11   / 2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος (στα τηλέφωνα που αναγράφονται) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος:
                                                          

Π.Τ.Δ.Ε.:                          e-mail: gpapaspi@upatras.gr
                                        Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr  
                                        τηλ.: 2610-969700-3/969704
 
Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.:                     e-mail: graecedu@upatras.gr,
                                        Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr
                                        τηλ.: 2610-997672/969310

 Δ.Π.Π.&Ν.Τ.:                    e-mail: gramdppnt@upatras.gretsimpou@upatras.gr
 (με έδρα το Αγρίνιο)        Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr    
                                        τηλ.:26410-74232/91706/91709/74131                                                        
                                                                                                                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                              ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                                                                                                      ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: