Επί της Τεχνικής Περιγραφής ( ΠΑΡ/ΜΑ Α) της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 1419/4416/27862/03-10-2017, που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για “Προμήθεια Υλικών για Ανάγκες Συντηρήσεως & Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτ/κων Εγκατ/σεων

 Διόρθωση επί της Τεχνικής Περιγραφής ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 1419/4416/27862/03-10-2017, που αφορά  τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την “Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2018 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού”.

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: