Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης προσφορών της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης του Συνεδριακού Πολιτ/ικού Κέντρου"

Κατηγορία: