Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ετήσια καθαριότητα εσωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών”.

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: