Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων.
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, λοιπών Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα μόνο κατ’ εξαίρεση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος καλύπτονται οικονομικά µε υποτροφίες ερευνητικών προγραμμάτων που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 850 ευρώ μηνιαίως. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
4. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου
5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει).
6. Αναλυτική βαθμολογία διπλώματος/πτυχίου και ΜΔΕ (εφόσον υπάρχει).
7. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί κ.λπ.).
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη εξετάζονται τόσο η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των υποψηφίων όσο και η έφεσή τους για ερευνητική εργασία. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.

Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04 Πατρα
Τηλέφωνα: +30 2610969501-3, Fax: +30 2610 969532, E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043