Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας στο Τμήμα Βιολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» (ΦΚ 56690000 – Ε.Υ.: Ε. Τζανάτος) (08/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 524/30.10.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015: Ανάλυση βιολογικών χαρακτηριστικών των αλιευμάτων: Από τους πληθυσμούς στην Οικοσυστημική Προσέγγιση στην Αλιευτική Διαχείριση», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ε. Τζανάτο, Λέκτορα του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας  έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/11/2017

 

Σύμφωνα με απόφαση της αρ. 524/30-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ορίστηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Ε. Τζανάτο, Λέκτορα Τμήματος Βιολογίας Π. Πατρών (πρόεδρο), Κ. Κουτσικόπουλο, Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας Π. Πατρών και Σ. Γκιώκα, Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας Π. Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ε. Τζανάτος
Χρήστες: