Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη Σύμβασης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Υ. Γ. Μυλωνάκης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (37060100 - Ε.Υ. Γ. Μυλωνάκης) (30/10/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 524/30-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» που χρηματοδοτείται από ΤΣΜΕΔΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Μυλωνάκη,  Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/11/2017

 

Σύμφωνα με απόφαση της αρ. 524/30-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ορίστηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Γ. Μυλωνάκη, Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π. Πατρών (πρόεδρο), Ε. Στείρο, Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π. Πατρών και Γ. Χορς, Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π. Πατρών.

Υπεύθυνος: 
Γ. Μυλωνάκης
Κατηγορία: 
Χρήστες: