Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας στο Τμήμα Ιατρικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Χαρακτηρισμός μικρών μορίων που παρεμποδίζουν την αδειοδότηση της αντιγραφής του DNA» (ΦΚ 80091 – Ε.Υ.: Ζ. Λυγερού) (09/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 526/06.11.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Assessing compounds targeting DNA replication licensing complexes as antitumor agents», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Ζ. Λυγερού, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες χρονικής διάρκειας  έξι (6) μηνών εκάστη με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/11/2017

 

Σύμφωνα με απόφαση της αρ. 526/06-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ορίστηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων απαρτιζόμενη από την κα Ζ. Λυγερού, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Π. Πατρών (πρόεδρο) και τους κ.κ. Σ. Ταραβήρα, Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής Π. Πατρών και Ι. Ζαρκάδη, Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής Π. Πατρών.

Υπεύθυνος: 
Ζ. Λυγερού
Χρήστες: