Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη Σύμβασης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Υ. Κ. Μουστάκας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «OACTIVE:  Advanced personalised, multi-scale computer models preventing OsteoArthritis» (80240 - Ε.Υ. Κ. Μουστάκας) (09/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 524/30-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «OACTIVE:  Advanced personalised, multi-scale computer models preventing OsteoArthritis» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Μουστάκα,  Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/11/2017

 

Σύμφωνα με απόφαση της αρ. 524/30-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ορίστηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Κ. Μουστάκα, Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Π. Πατρών (πρόεδρο), Ν. Φακωτάκη, Καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Π. Πατρών και Κ. Σγάρμπα, Καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Π. Πατρών.

Υπεύθυνος: 
Κ. Μουστάκας
Κατηγορία: 
Χρήστες: