Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 5η/14-11-2017 αποφάσισε την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδ. έτος 2017-2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που οδηγεί αποκλειστικά στη λήψη Διδακτορικού  Διπλώματος στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Στο ΠΜΣ αυτό θα γίνουν δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν ήδη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 23/11/2017 μέχρι 8/12/2017 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (η αίτηση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του ΤΕΕΑΠΗ ή από τη σελίδα του διαδικτύου www.ecedu.upatras.gr) με πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου.
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
4. Αντίγραφο πτυχίου
5. Λοιποί τίτλοι σπουδώv
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας
8. Επιστημονικά δημοσιεύματα (εφόσον υπάρχουν)
9. Επιστολή από μέλος ΔΕΠ του ΤΕΕΑΠΗ ότι δέχεται να επιβλέψει τη διατριβή του/της υποψηφίου/ας
10. Συνοπτική πρόταση θέματος για διδακτορική διατριβή.
Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι έντυπες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή να αποσταλούν στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο-Πάτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να τηλεφωνούν όλες τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα τηλ.: 2610969828 και 2610969310 (κα Μαρία Σούζα).
Οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4485/2017.

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043