ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

  Ε 1453

  Πέμπτη 7/12/2017

  24.663,60€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  

Κατηγορία: 
Χρήστες: