ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

  7.936,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: