Διευκρινήσεις επί της Τεχνικής Περιγραφής ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 24/87/210/05-01-2018

Διευκρινήσεις επί της Τεχνικής Περιγραφής ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 24/87/210/05-01-2018, που αφορά  τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την “Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2018 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού”

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: