ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ"

Ε: 1460

74.037,92 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

13/2/2018 Ημέρα ΤΡΙΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: