Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                      Πάτρα   2 / 2 / 2018
                                                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                         ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Φυσικής, 3) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 4) Χημικών Μηχανικών, 5) Ιατρικής και 6) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Φυτών και Διαχείριση Οικοτόπων Εσωτερικών Υδάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 73/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΨΙ4469Β7Θ-Ο39     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4359 

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Οικολογία – Αλιευτική Διαχείριση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 75/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Γ6Κ469Β7Θ-4ΝΜ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4360 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός-ανάπτυξη ή/και μελέτη φυσικών-χημικών ιδιοτήτων μοριακών υλικών τεχνολογικού ενδιαφέροντος».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 75/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΗΠΣ469Β7Θ-3Ρ2     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4361

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 73/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΜ5Ζ469Β7Θ-ΜΒΚ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4363

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Α΄ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 73/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Η10469Β7Θ-Φ05     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4364

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 45/24-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΣΥ5469Β7Θ-ΛΞΣ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4366

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία – Λειτουργική Ουρολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 45/24-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΑΗ6469Β7Θ-ΔΕ8     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4369

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Πνευμονολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 73/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Λ8Φ469Β7Θ-Α3Μ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4371

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Ογκολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 73/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΠΛΙ469Β7Θ-Τ9Θ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4373

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Ογκολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 73/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Ζ01469Β7Θ-4ΘΑ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4376

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 73/30-1-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΗΡ3469Β7Θ-ΗΛΚ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4377 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις ανωτέρω  θέσεις  είναι η   3  /  4  / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          
                   
Βιολογίας:     e-mail: dgrambio@upatras.gr,
                                  paspioti@upatras.gr
                      Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
                     τηλ.: 2610-969200-205

Φυσικής:        e-mail: secrphysics@upatras.gr
                      Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr   
                      τηλ.: 2610-996061/996072/996073

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:   e-mail: archisec@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr   
                                             τηλ.: 2610-969354/996381/997553

Χημικών Μηχανικών:            e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,
                                             Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr, 
                                             τηλ.: 2610-969500-503

Ιατρικής:                              e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                             Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                             τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Φιλολογίας:                         e-mail: philsec@upatras.gr
                                            Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
                                            τηλ.: 2610-969312/969324/969361/969234

                                                                                                              
                                                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                             ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                  ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: