Αποφάσεις τμημάτων για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη

Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Πατρών ως προς την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις όσο και
προβληματισμό στην Πανεπιστημιακή κοινότητα. Το @Up παρακά-
τω δημοσιεύει τις τοποθετήσεις δύο Τμημάτων του Πανεπιστημίου
μας, τα οποία συζήτησαν εκτενώς το θέμα σε πρόσφατες Συνελεύ-
σεις τους.
Σε πρόσφατη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών αναφέρεται ότι επί της αρχής το Τμήμα έχει θετική
άποψη για την ίδρυση Νομικής Σχολής αλλά και Γεωπονικής-
Γεωτεχνικής Σχολής, στην οποία θα υπαχθούν τα 3 τμήματα του
Παραρτήματος του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο. Είναι προφανές,
αναφέρει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ότι η τελική απόφαση
πρέπει να ληφθεί βάσει ενδελεχούς μελέτης της σκοπιμότητας του
εγχειρήματος. Το Τμήμα, όμως, έχει σοβαρές ενστάσεις ως προς
την επιχειρούμενη κατάργηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, ιδιαί-
τερα δε, διότι αυτό γίνεται χωρίς κανένα σχεδιασμό, ως η τεχνολο-
γική εκπαίδευση να μην κάλυπτε μέχρι σήμερα καμία συγκεκριμένη
ανάγκη. Κατά την άποψη του Τμήματος, είναι εσφαλμένη ενέργεια
του Υπουργείου να καταργήσει Τμήματα των ΤΕΙ και να επιβάλει
στο Πανεπιστήμιο την απορρόφησή τους.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολιάζοντας τη διαδικασία
δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αναφέρει σε από-
φαση της Συνέλευσης της 6ης Μαρτίου ότι η άναρχη ανάπτυξη της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας δεν θεραπεύεται με νομικές
εξομοιώσεις (εντάξεις και συγχωνεύσεις). Οι τελευταίες προωθού-
νται χωρίς σοβαρή μελέτη, έξω από κάθε λογική επιστημονικών και
ακαδημαϊκών κριτηρίων, χωρίς καμία μελέτη των πραγματικών
αναγκών της οικονομίας και με πλήρη περιφρόνηση του αυτοδιοί-
κητου των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Και η απόφαση καταλήγει:
Ειδικότερα, για τον κλάδο της τεχνολογικής εκπαίδευσης, μόνο
εμπεριστατωμένη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της τις εξελίξεις
στην επιστήμη, την τεχνολογία και την πραγματικότητα της παρα-
γωγής μπορεί να υποδείξει ποια γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει
να θεραπεύονται από την τεχνολογική εκπαίδευση και με ποιο πε-
ριεχόμενο. Οι όποιες αναδιαρθρώσεις προκύψουν ως αναγκαίες
στη βάση μιας τέτοιας μελέτης, δεν μπορούν να αφορούν τυπικές
εξομοιώσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων. Η απορρόφηση του ερευ-
νητικού προσωπικού των ΤΕΙ σε υπάρχοντα, και πιθανόν νέα, πα-
νεπιστημιακά τμήματα θα πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες σε
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των τμημάτων, και κατόπιν
σχετικών αποφάσεων Συγκλήτων και Συνελεύσεων των Τμημάτων.