3 μικρές ιστορίες που μας δείχνουν τι μπορούμε να καταφέρουμε

Στις αρχές του 2016 το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε προϋπολο-
γισμό για το έτος 5.700.000 Ευρώ. Υπήρχαν όμως 3 κέντρα
κόστους που αθροιστικά ήταν 3.000.000 Ευρώ. Συγκεκριμέ-
να, ΔΕΗ 2.600.000 Ευρώ, ΟΤΕ 300.000 Ευρώ και ενοίκια 120.000
Ευρώ. Δηλαδή πάνω από το 50% του προϋπολογισμού πήγαινε
σε αυτά τα 3 κέντρα κόστους. Η κατάσταση έπρεπε να αντιστραφεί.
Σε συνεργασία με στελέχη της ΔΟΥ και της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων, σχεδιαστήκαν
τα επόμενα βήματα.

Ιστορία πρώτη:
δράσεις για τη μείωση του κόστους της ΔΕΗ
 Καταγραφή συνδέσεων και διακοπή όσων δεν χρειάζονταν (ναι,
υπήρχαν τέτοιες και δεν τις ξέραμε).
 Συντήρηση Υποσταθμών και πινάκων, κ.λπ.
 Σταδιακή ανανέωση κλιματιστικών σε αμφιθέατρα αίθουσες
διδασκαλίας με κλιματιστικά ενεργειακών χαρακτηριστικών.
 Αντικατάσταση λαμπτήρων με LED.
 Εξόφληση παλαιών λογαριασμών ύψους 1.000.000 Ευρώ για
να μπούμε σε καθεστώς καλοπληρωτή.
 Συντήρηση του αντλιοστασίου και της δεξαμενής ύδρευσης και
αποκατάσταση διαρροών που οδηγούσαν σε συνεχή λειτουργί-
α, με αποτέλεσμα κατανάλωση ρεύματος.
 Διαπραγμάτευση με ΔΕΗ μετά την εξόφληση χρωστούμενων
και εξασφάλιση νέας σύμβασης με σημαντικές εκπτώσεις.
Αυτά οδήγησαν το κόστος για τη ΔΕΗ το 2017 να κλείσει κάτω από
2.000.000 Ευρώ. Η μείωση σε σχέση με το 2015 ήταν περίπου 25%.

Επόμενα βήματα
 Οδοφωτισμός και εξωτερικός φωτισμός με LED (είναι σε διαδικα-
σία αξιολόγησης).
 Πλήρης φωτισμός με LED στο κτίριο Α και στο Συνεδριακό Πολι-
τιστικό Κέντρο.
 Αντικατάσταση και άλλων κλιματιστικών με άλλα, με καλυτέρα
ενεργειακά χαρακτηριστικά.
 Διαπραγμάτευση με Δήμο Πατρέων για ανταποδοτικά οφέλη
λόγω φωτισμού καθαρισμού και πρασίνου από το Πανεπιστήμιο
Πατρών των Λεωφόρων Παπανδρέου και Ιπποκράτους.
Μετά την εφαρμογή των παραπάνω, το κόστος θα σταθεροποιηθεί
κάτω από τα 2.000.000 Ευρώ.
Ιστορία δεύτερη:
δράσεις για τη μείωση του κόστους του OΤΕ
 Καταγραφή συνδέσεων και διακοπή όσων δεν χρειάζονταν ή δεν
ανήκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ναι, και εδώ υπήρχαν τέτοιες
και δεν υπήρχε καταγραφή).
 Από τις 180 συνδέσεις με μηνιαία πάγια που ήταν εκτός τηλεφω-
νικών κέντρων, φτάσαμε στις 60 περίπου.
 Μετάβαση σε IP τηλεφωνία.
 Διαστασιολόγηση συνδέσεων στις απαραίτητες.
 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων.
 Πληρωμή παλαιών χρεών περίπου 250.000 Ευρώ (ναι, και εδώ
είχαμε παλαιά χρέη που τα διαπραγματευτήκαμε τα κουρέψαμε
και τελικά τα εξοφλήσαμε).
 Διαπραγμάτευση σε δυο φάσεις με τον ΟΤΕ νέας σύμβασης.
 Σύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών του Πανεπιστημιακού Γυμνα-
στηρίου (ήταν εκτός του δικτύου οπτικών ινών του Πανεπιστή-
μιου Πατρών) και διακοπή των συνδέσεων.
Τα παραπάνω οδήγησαν σε κόστος 130.000 ευρώ για το 2017,
μείωση περίπου 55% σε σχέση με το 2015.

Επόμενα βήματα
 Επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης με τον ΟΤΕ.
 Χρέωση τηλεφώνων.
 Περιορισμός των τηλεφωνικών συνδέσεων εκτός τηλεφωνικών
κέντρων στις άκρως απαραίτητες (περίπου 50).
Μετά την εφαρμογή των παραπάνω, το ετήσιο κόστος θα σταθε-
ροποιηθεί στα 100.000 Ευρώ.
Ιστορία τρίτη:
δράσεις για τη μείωση του κόστους ενοικίων
Ένα κτίριο ετησίου κόστους 120.000 ευρώ στο Αγρίνιο άδειασε σε
ένα μήνα και οι λειτουργίες του μεταφερθήκαν στα υπάρχοντα κτί-
ρια χωρίς γκρίνιες και παραπόνα και με ικανοποίηση όλων των
αναγκών. Χρειάστηκε να νοικιασθεί ένας χώρος ετησίου κόστους
4.000 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν το 2017 σε κόστος περίπου
2.200.000 ευρώ (μείωση σε αυτά τα τρία κέντρα κόστους 27%) και
χωρίς οι χρήστες να υποστούν καμία μείωση στην ποιότητα των
υπηρεσιών που απολαμβάνουν.
Χωρίς τα στελέχη του Πανεπιστημίου μας ήταν αδύνατον να επιτευ-
χθούν όλα τα παραπάνω. Τα στελέχη εργαστήκαν σαν ομάδα για
την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, αποδεικνύοντας τι
μπορούν να καταφέρουν. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.