Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μέλους για την ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή μέλους για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών της Διαχειριστικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015» (Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1396/4591/27233/05-10-2016).

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: