Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                              Πάτρα   25 / 5  / 2018

                                                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                           ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής, 2) Φαρμακευτικής και 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Ρευματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 550/15-5-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω6Μ9469Β7Θ-74Μ                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 6407

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία – Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία με έμφαση την απομόνωση, παρασκευή και μελέτη της λειτουργικότητας βιομακρομορίων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 555/16-5-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΝΝ2469Β7Θ-7Γ2                         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 6408

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 550/15-5-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω4ΝΧ469Β7Θ-6Ο1                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 6410

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για τις ανωτέρω  θέσεις  είναι η   26  /  7   / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:                                                                 

Ιατρικής                                   e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                τηλ.: 2610-969100/992942/969114
       
Φαρμακευτικής                         e-mail: pharminf@.upatras.gr 
                                                 Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr
                                                 τηλ.: 2610-962300
        
Διοίκησης Επιχειρήσεων           e-mail: askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων               Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr   
και Τροφίμων                            τηλ.: 26410-74121/74108/74109
(με έδρα το Αγρίνιο)
   
                                                                                                              Η Πρύτανις

                                                                                             ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: