Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία - Συμπληρωματική προκήρυξη 2017-2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας, όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ), να συμμετάσχει, με επιχορηγούμενη μετακίνηση, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο εξωτερικό για διδασκαλία, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχη διμερής συμφωνία (bilateral agreement).

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προέκυψε η δυνατότητα επιπλέον μετακινήσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η μετακίνηση για διδασκαλία μέσω της συγκεκριμένης δράσης δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018 (αυστηρά ημέρα επιστροφής).
Προβλεπόμενη διάρκεια κινητικότητας: 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας (κατ’ ελάχιστον), με τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας και 2 ημέρες ταξιδίου. Η τελική διάρκεια των μετακινήσεων θα διαμορφωθεί από τον αριθμό των αιτήσεων και τη χώρα υποδοχής.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης. (επισυναπτόμενο 1)

Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρησή σας.
Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching (επισυναπτόμενο 2)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+
https://erasmus.upatras.gr/ (η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από 28/06/ - 06/07/2018).

Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο παραπάνω αίτημά μας προκειμένου να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα των προθέσεών σας για μετακίνηση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση: https://www.upatras.gr/el/staff_teaching

Υπεύθυνος: 
Δ. Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029
Χρήστες: