Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2020

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 684/Β΄/1988), όπως ισχύει

         Σας γνωρίζουμε ότι στον στον πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Α’ της Πανεπιστημιούπολης, αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 25-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ.  ο ι  ο ρ ι σ τ ι κ ο ί  πίνακες εκλογέων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων –όλων των κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού– που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ/Β/1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, και αφορούν στην εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-12-2020.