Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                    Πάτρα   26  / 7 / 2018
                                                                                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                   ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Φυσικής, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 4) Χημικών Μηχανικών, 5) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 6) Φιλολογίας, 7) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) και 8) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΞΖΡ469Β7Θ-8ΓΧ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7298

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική με έμφαση στο υλικό».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΖΔ0469Β7Θ-Μ25    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7299

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά για εφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 69ΞΜ469Β7Θ-ΝΧΡ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7300

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΨ7Ω469Β7Θ-4Ξ6    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7301

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών - Τριβολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω3ΠΑ469Β7Θ-ΙΒ6    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7302

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Β΄ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Ενεργειακές Χημικές Τεχνολογίες».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 815/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Δ8Ω469Β7Θ-ΣΒ4    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7303

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 815/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 61ΝΧ469Β7Θ-3ΡΞ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7306

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Μ5Ν469Β7Θ-Ξ15    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7307

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 63Ξ1469Β7Θ-ΡΔΡ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7310

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία – Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΡΟΙ469Β7Θ-3Ε8    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7311

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    27  / 9   / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          
Μαθηματικών                e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                                      Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   
                                      τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

Φυσικής                        e-mail: secrphysics@upatras.gr
                                     Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr   
                                     τηλ.: 2610-996061/996072/996073

Μηχανολόγων και        e-mail: secretar@mech.upatras.gr
Αεροναυπηγών            Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr 
Μηχανικών                  τηλ.: 2610-969400/969402/969403

Χημικών Μηχανικών   e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,
                                   Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr, 
                                   τηλ.: 2610-969500-503

         
Επιστημών της Εκπαίδευσης        e-mail: graecedu@upatras.gr,
και της Αγωγής στην                    Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr
Προσχολική Ηλικία                       τηλ.: 2610-997672/969310

Φιλολογίας                                  e-mail: philsec@upatras.gr
                                                    Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
                                                    τηλ.: 2610-969312/969324/969361/969234
                                                                           
Διοίκησης Επιχειρήσεων            e-mail: askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων                Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr
και Τροφίμων                             τηλ.: 26410-74121/74108/74109
(με έδρα το Αγρίνιο)

Οικονομικών Επιστημών           e-mail: econ-secr@upatras.gr
                                                  Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr  
                                                  τηλ.: 2610-996270/969962/969983

                                                                                                                                      Η Πρύτανις

                                                                                                                       ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: