Διακήρυξη 14/18 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

Κατηγορία: 
Χρήστες: