Το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (“MSc in Data Driven Computing and Decision Making”, DDCDM) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στις λήψεις αποφάσεων βάσει αυτών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν α) στην αναπαράσταση, διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων με θεωρητικά και πρακτικά υπολογιστικά εργαλεία, αλγορίθμους και τεχνικές, β) σε μεθόδους ανάκτησης πληροφοριών και γνώσης από χωρο- και χρονο-εξαρτώμενα δεδομένα, γ) στην κατασκευή μοντέλων για τα δεδομένα και προσομοιώσεων για την εξαγωγή προβλέψεων, δ) στις τεχνικές, αλγορίθμους, τεχνολογίες και συστήματα λήψης αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων και συστάσεων, ε) στη σχεδίαση εργαλείων για τη «στοίβα λογισμικού» (software stack) πληροφοριακών συστημάτων, στην αποτελεσματική χρήση υπολογιστικών υποδομών και πλατφορμών για τα παραπάνω, καθώς και στην αξιολόγησή τους. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να συμμετέχουν ως εξειδικευμένα στελέχη και από θέσεις αυξημένης ευθύνης, οργανισμούς και εταιρίες, δημόσιων και ιδιωτικών ούτως ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε ζητήματα που αφορούν στον τομέα αυτό. Επιπλέον, οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκομίζει κάθε απόφοιτος θα χρησιμεύουν και ως εφαλτήριο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Tο ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.