Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) έχει  ως  γνωστικό αντικείμενο  την ειδίκευση στην περιοχή του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού και ειδικότερα στις κατευθύνσεις: (i) Σχεδιασμός και Παραγωγή, (ii) Ενεργειακά Συστήματα, και (iii) Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική της διάσταση.  

Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι:

   α. η εκπαίδευση σε πεδία τεχνολογικής αιχμής στο αντικείμενο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,
   β.  η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
   γ. η διερεύνηση πραγματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο τομέας της τεχνολογίας και παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς και η αναπτυξιακή προσπάθεια προώθησης της τεχνολογίας και βελτίωσης της παραγωγικής δομής στην Ελλάδα,  
   δ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές,
   ε. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη τεχνολογία του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνούς τεχνολογικού περιβάλλοντος,
   στ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στην βιομηχανική παραγωγή και σε αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες  έχουν ως αντικείμενο την βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού» και στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

  1. Σχεδιασμός και Παραγωγή
  2. Ενεργειακά Συστήματα
  3. Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

Η χρονική  διάρκεια  των σπουδών  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Κανονισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος