Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο το σχεδιασμό υποδομών όπως είναι κτίρια, γέφυρες, φράγματα, γεωτεχνικά έργα, συγκοινωνιακές υποδομές, υδραυλικά έργα, έργα προστασίας περιβάλλοντος κ.ά., κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι ανθεκτικές, βιώσιμες και να λειτουργούν κατά αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τις θεωρητικές αρχές του σχεδιασμού όσο και την εμπειρία που πηγάζει από την υλοποίηση αντίστοιχων υποδομών. Η εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος παρέχεται στις παρακάτω τρεις ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α’: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας.
Ειδίκευση Β’: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές και
Ειδίκευση Γ’: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Διαχείρισης Έργων

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
β.  η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα αντικείμενα αυτά,
γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο για την παραγωγή ανθεκτικών βιώσιμων και ευφυών υποδομών, να διεξάγουν ανεξάρτητη και πρωτότυπη έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και να  ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
δ. η παραγωγή επαγγελματικών στελεχών που έχουν τα εφόδια να εργαστούν ως στελέχη σε θέσεις  αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α’: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Ειδίκευση Β’: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Ειδίκευση Γ’: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Διαχείρισης Έργων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (35).

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.