Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών της εκπαίδευσης, τα οποία:
• Θα διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των γνωστικών λειτουργιών, της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών με μαθησιακές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες αλλά και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτούς τους μαθητές.
• Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, διαχείρισης της πληροφορίας, κατέχουν τον τεχνολογικό και επιστημονικό γραμματισμό και είναι εξειδικευμένα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης μειονοτήτων και διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού και υλοποίησης διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες κρίσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης για πλήρωση θέσεων αυξημένης ευθύνης με συμβουλευτικό και διοικητικό χαρακτήρα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
• Θα έχουν αναπτύξει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης στη θεωρία της επιστήμης και της έρευνας, που είναι προϋποθέσεις για την εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Master in Education), στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1) Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες.
2) Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
3) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30), δηλαδή σε δέκα (10) ανά ειδίκευση.

Τα τέλη φοίτησης του ΔΠΜΣ είναι ύψους 2.000 €.