Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει στη Μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστηµών, σε τοµείς αιχµής των Βιολογικών Επιστηµών που έχουν άµεση σχέση µε την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α. η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστηµόνων,
β.  η διεύρυνση και προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ,
γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
δ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν µία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την υγεία, την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (π.χ. Φορείς Διαχείρισης, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την αειφορική διαχείριση, νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρίες, διαγνωστικά κέντρα, επιχειρήσεις διατροφικών προιόντων, δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση κ.λπ.)

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος αποτελούν προϊόν µακράς και συστηµατικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης των προβληµάτων της εκπαίδευσης στα Βιολογικά Τµήµατα της Ελλάδος, αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών της χώρας και επιπλέον προϊόν συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συµβαίνουν στις βιολογικές επιστήµες και στις πολλαπλές εφαρµογές τους την τελευταία εικοσιπενταετία.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1)  «Βιολογική Τεχνολογία»
2) «Εφαρµοσµένη Οικολογία – ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων και Βιολογικών Πόρων»

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως.

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Κανονισμού