Στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological Sciences: Research and Applications) (Φ.Ε.Κ. 1534/4-5-2018 τ.Β΄)

Το Π.Μ.Σ. στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω ειδικεύσεις:
α) Βιολογική Τεχνολογία
β) Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών, σε τομείς αιχμής των Βιολογικών Επιστημών που έχουν άμεση σχέση µε την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστημόνων, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα είναι σε θέση να:
α) στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια και στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας
β) στελεχώσουν µία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την υγεία, την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος αποτελούν προϊόν μακράς και συστηματικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης των προβλημάτων της εκπαίδευσης στα Βιολογικά Τμήματα της Ελλάδος, αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας και επιπλέον προϊόν συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συμβαίνουν στις βιολογικές επιστήμες και στις πολλαπλές εφαρμογές τους την τελευταία εικοσιπενταετία.

Η χρονική διάρκεια του Μ.Δ.Ε ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι.