Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τις σύγχρονες εφαρμογές αυτών, που βασίζονται στη μελέτη Διαφορικών Εξισώσεων και στη Μαθηματική Μοντελοποίηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η εκπαίδευση και εμβάθυνση των γνώσεων στις βασικές θεματικές ενότητες των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους
β.  η δημιουργία υψηλού επιπέδου σπουδών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι οποίες παρέχουν την αναγκαία γνώση, ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ να έχουν τη δυνατότητα καλύτερης ακαδημαϊκής εξέλιξης και επαγγελματικής αποκατάστασης
γ. να προωθήσει την έρευνα σε σύγχρονα πεδία της Μαθηματικής Επιστήμης και, μέσω της μελέτης των Διαφορικών Εξισώσεων και της Μαθηματικής Μοντελοποίησης, σε Εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες, τη Βιολογία και την Επιστήμη των Μηχανικών.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», χωρίς ειδικεύσεις.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος