Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη της γλώσσας, σε επίπεδο θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης, ως προς τη δομή του γλωσσικού συστήματος και τη χρήση του για επικοινωνιακούς σκοπούς.
Σκοπός του προγράμματος είναι: α) Η εξειδίκευση των φοιτητών και των φοιτητριών στην επιστήμη της γλωσσολογίας, προσφέροντας μια συνολική θεώρηση της εσωτερικής δομής του γλωσσικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο το σύστημα αυτό τίθεται σε χρήση από τους ομιλητές. β) Η εκπαίδευση των αποφοίτων στις ερευνητικές αρχές, μεθοδολογία και ανάλυση της γλωσσολογικής επιστήμης και η δημιουργία νέων καταρτισμένων γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν ερευνητικά ή να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Γλωσσολογία: γλώσσα και επικοινωνία».

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαοκτώ (18) ανά έτος εισαγωγής.

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος

Ιστότοπος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος