Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στα αντίστοιχα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει (Κλασικές Σπουδές, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία), στην προαγωγή και προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και δημιουργική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Τμήματος και στη διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσής τους. Το Π.M.Σ αποσκοπεί, επίσης, στην ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδας, χωρών-μελών της E.E. και άλλων χωρών του εξωτερικού.

Στόχος του προγράμματος είναι:
α. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
β. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου ερευνητικού περιβάλλοντος στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών,
γ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, μεταξύ άλλων, στους τομείς της φιλολογικής έρευνας, της διδασκαλίας, των πολιτιστικών φορέων, των εκδοτικών φορέων, του δημοσίου, του τουρισμού, των ΜΜΕ.

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλασικών Σπουδών
2. Βυζαντινής Φιλολογίας
3. Νεοελληνικής Φιλολογίας

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50) με την εξής κατανομή: έως είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπουδές, έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία, και έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ είναι ύψους 1.500 €.

Τύπος

Τμήματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος