Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο α) την θεωρητική και β)την πρακτική φιλοσοφία σε συστηματική και ιστορική διάσταση σύμφωνα με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι: α) να συμβάλει στην  προαγωγή της φιλοσοφίας ως επιστημονικού κλάδου γενικότερα  και της ερευνάς στην θεωρητική και την πρακτική φιλοσοφία στην Ελλάδα καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, β)να προσφέρει προχωρημένη φιλοσοφική κατάρτιση σε πτυχιούχους τόσο του Τμήματος όσο και άλλων επιστημών, που θα εξασφαλίζουν την βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.  Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών εξειδικεύονται ως εξής:
1. Εκπαίδευση και καθοδήγηση νέων ερευνητών στην επιστημονική φιλοσοφική μεθοδολογία και σε εξειδικευμένη φιλοσοφική έρευνα στα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει, όπως αυτό διαγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.
2. Προετοιμασία νέων ερευνητών ικανών να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές στην φιλοσοφία ή σε συναφή επιστημονικά πεδία και σε αυτοδύναμη ερευνητική δραστηριότητα.
3. Εμπεριστατωμένη κατάρτιση πτυχιούχων άλλων κλάδων – συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών - σχετικά α) με τα γνωσιολογικά, οντολογικά και μεθοδολογικά θεμέλια η β) με τις ηθικές και πολιτικές διαστάσεις των επιστημών, που θα τους προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό φιλοσοφικό υπόβαθρο για την άσκηση της επιστήμης τους στον επαγγελματικό χώρο από θέσεις αυξημένων απαιτήσεων στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης.
4. Ανάπτυξη της ευελιξίας και ευρύτητας σκέψης καθώς και της ικανότητας επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και διαχείρισης κρίσιμων ανθρώπινων καταστάσεων μέσω της  συστηματικής καλλιέργειας της αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής ικανότητας ως ουσιαστικών εφοδίων για ανώτερα στελέχη σε θέσεις ευθύνης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
5. Ανάπτυξη και προώθηση της γνώσης και της παραγωγής πρωτότυπου ερευνητικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με την δημιουργία ερευνητικών ομάδων υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος βάσει της αρχής της ενότητας ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας.
6. Ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της Eλλάδας, κρατών-μελών της E.E. και άλλων κρατών του εξωτερικού.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1) «Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική»
2) «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία»

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατά προκήρυξη ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Κανονισμού