Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών με έμφαση στην κατανόηση της μοριακής ρύθμισης φυσιολογικών διαδικασιών αλλά και της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου. Η εκπαίδευση των φοιτητών εστιάζεται τόσο σε επίπεδο μορίων όσο και σε ολιστική εξέταση του γονιδιώματος και του πρωτεώματος, καθώς και σε τομείς αιχμής όπως είναι η γονιδιακή θεραπεία, τα βλαστικά κύτταρα, η μελέτη της κυτταρικής σηματοδότησης, η μοριακή διαγνωστική, η μοριακή ιστοπαθολογια, οι νευροεπιστήμες η μοριακή φαρμακολογία και τοξικολογία. Το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στο απόφοιτο να σχεδιάζει και να εκτελεί αυτόνομα ερευνητικά ή διαγνωστικά πρωτόκολλα για την παραγωγή νέας γνώσης στις Βιοεπιστήμες (Βασική έρευνα) αλλά και η απόκτηση ικανότητας εφαρμογής των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πρακτική (Μεταφραστική έρευνα). Το πρόγραμμα παρουσιάζει διαβαθμισμένη διάρθρωση μαθησιακών κύκλων που οδηγούν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων. Βασίζεται στην αξιοποίηση των γνώσεων  και του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος, τόσο των προκλινικών όσο και των κλινικών εργαστηρίων,  αλλά και στη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων και διακεκριμένων επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ιδρύματα της χώρας και από το εξωτερικό που συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές στη διδασκαλία του προγράμματος. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην παροχή  της κατάλληλης θεωρητικής και εργαστηριακής/πρακτικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού να ασχοληθεί υπεύθυνα με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών βιοϊατρικής και αναμένεται να έχει αλυσιδωτές, άμεσες ή  έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες».

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ετησίως.

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος