Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» έχει διάρκεια 18 μηνών και προσφέρει υψηλής ποιότητας, πολύ-επιστημονική εκπαίδευση στο αναδυόμενο πεδίο των Φαρμακευτικών Επιστημών. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα στάδια που απαιτούνται από τη στιγμή της ανακάλυψης μιας νέας βιοδραστικής ένωσης έως την κυκλοφορία της ως φαρμάκου, καθώς και τις στρατηγικές που ακολουθούνται για την ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι:

α. Η εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης, προσανατολισμένους στη δημιουργία κατάλληλης ανθρώπινης υποδομής, η οποία θα στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης και θα συμβάλλει στην αφομοίωση της εισαγόμενης τεχνολογίας, στην υποστήριξη της έρευνας και στη διείσδυση σε νέους κλάδους της Επιστήμης.
β. Η σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία, η ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες και η κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων.
γ. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
δ. H παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης σε φαρμακευτικές και άλλες ομοειδείς βιομηχανίες, Ρυθμιστικές Αρχές, καθώς και διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 ECTS, κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο). Οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που είναι εγγεγραμμένοι, υποχρεωτικά και επιλογής, να εκπονούν τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις που τους ανατίθενται, να παρακολουθούν σεμιναριακά μαθήματα και μαθήματα μελέτης, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση που ακολουθούν. Τα μαθήματα και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα είναι στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική γλώσσα. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

Τίτλος: Το ΠΜΣ « ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Φαρμακευτική Χημεία – Φυσικά Προϊόντα, β) Βιομηχανική Φαρμακευτική, γ) Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία.   Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.pharmacy.upatras.gr/

Δίδακτρα: Το ΠΜΣ « ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» δεν έχει δίδακτρα.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης