Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στον σχεδιασμό, παραγωγή (σε μικρή και βιομηχανική κλίμακα) και αξιολόγηση (έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας) των καλλυντικών προϊόντων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
αφενός η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων και αφετέρου στην ανάπτυξη της έρευνας και ως εκ τούτου την προαγωγή της γνώσης στο αντικείμενο αυτό.
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν μεταξύ άλλων στην βιομηχανία καλλυντικών και στους κρατικούς και διεθνείς φορείς εγκρίσεως καλλυντικών προϊόντων.
Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με τις Ελληνικές παραγωγικές μονάδες, μέσω της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην προαγωγή των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κοσμητολογία - Παρασκευή Και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10).

Τα τέλη φοίτησης του ΔΠΜΣ είναι ύψους 1.800 € (600 € ανά εξάμηνο).

Τύπος

Τμήματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος