Ανάρτηση των οριστικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που βρίσκεται στο ισόγειο (αίθριο) του κτηρίου Α’ της Πανεπιστημιούπολης, αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη, 11.09.2018 και ώρα 13:30 οι οριστικοί πίνακες των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ/Β/684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει. Αντίγραφο των πινάκων έχει αποσταλεί αυθημερόν σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες των υπαλλήλων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα εκλογέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών αυτών μονάδων να προβούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης διαδικασία, στην τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων στην υπηρεσία τους αμέσως μετά την παραλαβή αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1) Κάθε συνδυασμός υποψηφίων έχουν το δικαίωμα να διορίσει από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή του στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του εκπροσώπου του συνδυασμού, που υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής (άρθρο 6 παρ. 1 της απόφασης).
2) Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των συνδυασμών των υποψηφίων πρέπει να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 6 παρ. 2 της απόφασης).
3) Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή, όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα της ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες (άρθρο 6 παρ. 3 της απόφασης).