Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με τίτλο ''Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη''

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»
(ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» (ΣΜΗΝ) αποφάσισε την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
Στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ συμμετέχουν:
• Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (που έχει αναλάβει και τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ),
• Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,
• Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. 
Το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ αποτελεί μετεξέλιξη του ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών - ΣΕΣΕ» η οποία θεωρήθηκε αναγκαία προκειμένου να προσαρμοστούν οι στόχοι και το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος στις νέες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Επιπλέον των 25 εισακτέων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ και κατόπιν έγκρισης σχετικών συμφωνιών από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, μπορεί να επιλέγονται μέχρι πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ καθώς και όσοι έχουν υποτροφία από ελληνικό ή διεθνή οργανισμό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής, απόφοιτοι Τμημάτων:
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
• Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
καθώς και άλλων συναφών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το Δίπλωμα ή το Πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.    Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι μετά την εξεταστική Ιουνίου οφείλουν το πολύ μέχρι 5 μαθήματα (τα οποία αναμένεται να περάσουν επιτυχώς κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου) ή/και την διπλωματική τους εργασία. Σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν, μέχρι τη λήξη των εγγραφών, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά περάτωσης σπουδών. 
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται συνέντευξη των υποψηφίων.  Οι συνεντεύξεις θα γίνουν κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2018 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (https://www.ceid.upatras.gr/el/announcements) και στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ (http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/).  Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν η γενική βαθμολογία, η Διπλωματική Εργασία, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι συστατικές επιστολές.         
         Η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 τα δε αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους παραπάνω ιστοτόπους.
Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου του 2018.  Σημειώνεται ότι η φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα του προγράμματος στα οποία είναι εγγεγραμμένοι είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να προσφέρει επικουρικό έργο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ):
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Κυριακή  23 Σεπτεμβρίου 2018, με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.  

Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις είτε είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίo  «Απαραίτητα Δικαιολογητικά», ή/και αναρτημένη στον ιστότοπο:
http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/files/Application_Form_SMHN.doc
β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
γ) Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου, ή πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατωθεί  οι σπουδές. Σε περίπτωση που δεν έχουν περατωθεί ακόμη οι σπουδές: Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης, η οποία να πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος χρωστά το πολύ πέντε μαθήματα (μετά την εξέταση του Ιουνίου) ή/και τη διπλωματική εργασία.
δ)  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Βεβαίωση ισοτιμίας Διπλώματος ή Πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
στ) Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας, που τεκμηριώνεται με σχετικά επικυρωμένα πιστοποιητικά.
ζ) Δύο (2) συστατικές επιστολές.
η) Δυο (2) φωτογραφίες.
θ) Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά, μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2018, στη δικτυακή διεύθυνση:
  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm     
Οι συστατικές επιστολές να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@ceid.upatras.gr. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΣMHN.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να βρεθούν στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, στη διεύθυνση:
http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/files/SMHN_kanonismos.pdf
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996945,  (e-mail secretary@ceid.upatras.gr) ή στον Διευθυντή του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπερμπερίδη (email: berberid@ceid.upatras.gr).

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043