Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο ''Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζουν, οργανώνουν και λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική».
1. Κατηγορίες πτυχιούχων
Γίνονται δεκτοί για εγγραφή μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Φυσικής και Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Πολυτεχνικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στο πεδίο της Ακτινοτεχνολογίας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΔΠΜΣ, μόνο σε ΔΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων / Σχολών με την προϋπόθεση ότι, θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από  την  ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
2. Διάρκεια του Προγράμματος
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων, τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων και το τρίτο και τελευταίο, εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με αντικείμενο  Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.
3. Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Αγγλική.
4. Διδάσκοντες
Διδάσκοντες του Προγράμματος Σπουδών είναι μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων Ιδρυμάτων.

5. Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, σε συνδυασμό με συνέντευξη, στην οποία θα συνεκτιμώνται οι γνώσεις στη Γενική Φυσική, η όλη προσωπικότητα και τα κίνητρα των υποψηφίων.
Προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα είναι η καλή γνώση της  Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα πιστοποιηθεί με τίτλους σπουδών.
Η εν λόγω συνέντευξη θα διεξαχθεί:
την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
στην Αίθουσα Συναντήσεων του Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 2ος όροφος, και ώρα: 10:00π.μ.
6. Υποβολή δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου:
* Αίτηση
(θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος Ιατρικής: http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/news/announces.aspx ,
συνημμένη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
* Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
* Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου.
* Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
* Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
*    Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2 κατ’ελάχιστο)
*    Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συστατικές επιστολές, αντίγραφα εργασιών, κλπ.)
Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

7. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 10:00π.μ. έως και τις 14:00μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών)
• από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως
• ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,
• ή ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά στο e-mail: korvan@upatras.gr.

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
 Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 14.9.18 έως 24.9.2018
 Προγραμματιζόμενη έναρξη μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
8. Αξιολόγηση Υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 
• Βαθμός πτυχίου/ διπλώματος.
• Διάρκεια σπουδών του υποψηφίου ως προπτυχιακού φοιτητού.
• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α
• Επίδοση και συνάφεια προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
• Αξιολόγηση παρουσίας κατά την προσωπική συνέντευξη, στην οποία συνεκτιμώνται τα κίνητρα, η προσωπικότητα, καθώς και τυχούσα σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η ταυτότητα του υποψηφίου ελέγχεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο/πιστοποιητικό.
9. Αναγνώριση και προοπτικές
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική».
Πληροφορίες
  
Πανεπιστήμιο Πατρών,
α. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής  
ΤΗΛ: 2610/997654, 969113
β. Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
ΤΗΛ.:2610/969106
FAX: 2610/996103 
Web site :
www.med.upatras.gr,
physics.med.upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043