Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο ''Βιοϊατρικές Επιστήμες''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πρόκειται να λειτουργήσει το Επανιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» (ΦΕΚ 1572/τ.Β΄/8-5-2018).
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επιστημονικές περιοχές των Βιοϊατρικών Επιστημών όπως:
          Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
          Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική
          Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοπαθολογία
          Ιατρική Μοριακή Γενετική
          Νευροεπιστήμες
          Φαρμακολογία & Τοξικολογία

1. Αριθμός Εισακτέων:
Το ακαδ. έτος 2018-2019 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από προκήρυξη.

 

2. Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και λαμβάνει απόφαση με συνεκτίμηση, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
1. Γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος
2. Βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα
3. Επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται)
4. Τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
5. Τρεις συστατικές επιστολές
6. Γνώση χρήσης Η/Υ
7. Γνώση ξένων γλωσσών
8. Επίδοση στη συνέντευξη

Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 8.10.2018 και 9.10.2018.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τους Έλληνες και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Ειδικά για την ξένη γλώσσα ή την ελληνική και όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) .

3. Κατηγορίες πτυχιούχων:
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών, πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών  αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών με τις Βιοϊατρικές  Επιστήμες.

Αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

4. Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις  «Βιοϊατρικές Επιστήμες» ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS units)

Τα μαθήματα που προσφέρονται ανά εξάμηνο είναι τα ακόλουθα:

Α΄ Εξάμηνο          
Κωδικός μαθήματος
Μάθημα  Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
BMS_1.1.1  Μεθοδολογία  της  έρευνας  στις  Βιοϊατρικές  Επιστήμες   I 10
BMS_1.2.1  Ερευνητικά  Σεμινάρια  Ι 3
BMS_1.3.1  Εφαρμογές Βιοστατιστικής - Βιοπληροφορικής 4
BMS_1.4.1  Δεοντολογία  Έρευνας – Βιοηθική  4
BMS_1.5.1  Σύγχρονα  θέματα Μοριακής - Κυτταρικής Βιολογίας 5
BMS_1.6.1  Ασφάλεια στο Βιολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο 2
BMS_1.7.1  Χρήση Πειραματοζώων στην  Έρευνα 2
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Κωδικός μαθήματος
Μάθημα  Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
BMS_2.1.1  Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες II 10
BMS_2.2.1  Τρέχοντα Θέματα Βιολογικής Έρευνας 4
BMS_2.3.1  Ερευνητικά  Σεμινάρια ΙΙ 2
BMS_2.4.1  Δεξιότητες Υποστήριξης Έρευνας 4
BMS_2.5.1  Εργαστηριακή  Εκπαίδευση 6

BMS_2.6.1
BMS_2.6.2
BMS_2.6.3
BMS_2.6.4
BMS_2.6.5  Κατ’ επιλογήν (οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα)
Νευροεπιστήμες  I
Μοριακή Βάση της Μεταγραφής και Μετάφρασης
Παθοβιολογία Ανθρώπου
Σχεδιασμός νέων Φαρμάκων και Αποτίμηση της Φαρμακολογικής Απόκρισης
Μοριακή Γενετική Επιδημιολογία

4
Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα 
BMS_3.1.1
BMS_3.1.2
BMS_3.1.3
BMS_3.1.4
BMS_3.1.5
BMS_3.1.6  Ιατρική-Κλινική  Βιοχημεία και Ανοσολογία  
Ιατρική Μοριακή Γενετική
Νευροεπιστήμες II
Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοπαθολογία
Φαρμακολογία – Τοξικολογία
Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

20
BMS_3.2.1 Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας 10
Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

Μάθημα  Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
BMS_4.1.1  Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 28
BMS_4.2.1 Ειδικά Σεμινάρια  2
Σύνολο 30

5. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι αιτήσεις και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2018, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ηλεκτρονικά στο e-mail: secretary@med.upatras.gr.

• Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή στις ιστοσελίδες: www.med.upatras.gr, http://bie.med.upatras.gr)
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
• Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει)
• Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν)
• Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφ’ όσον υπάρχουν).
• Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
• Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).

 

Επιπρόσθετα η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 20.9.2018- 1.10.2018.

Πληροφορίες:
Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα
Τηλ.: 2610-969108,  Fax: 2610-996103 (κ. Έλλη Σκλίβα)
Β. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr
Γ. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://bie.med.upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043