Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Γεωλογίας με τίτλο ''Περιβαλλοντικές Επιστήμες''

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τμημάτων Γεωλογίας (επισπεύδον), Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Φυσικής
και Επιστήμης των Υλικών

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» αποφάσισε στην υπ΄αριθμ.  1/18.9.2018 συνεδρίαση την προκήρυξη 20 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Σκοπός: Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση κατάλληλο για την κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα και αναπόσπαστα από τον σκοπό αυτό, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Στο (Δ.,Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα σε pdf, πλην των συστατικών επιστολών) στη διεύθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#: (προσοχή όλα συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα)
Δικαιολογητικά:
α)   Αίτηση που συμπληρώνεται και τυπώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,
β) έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,
γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
δ) ενδεχόμενες επιστημονικές δημοσιεύσεις,
ε) έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
στ) τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές,
ζ) πιστοποιητικά εμπειρίας,
η) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να κατατίθεται και κατά την εγγραφή)
θ) έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,
ι) 2 πρόσφατες φωτογραφίες, (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή)
ια) βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,
ιβ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη , για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610  997925, FAX: 2610 997300, κ. Παπαδοπούλου Ιωάννα e-mail: gianna@upatras.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr).

 

 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043