Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης με Αρ Πρωτ.1947/5196/28407/14-09-2018, που αφορά Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου/χων για την «Προμήθεια επί συνδρομή ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της Βιβλ/κης & Κέντρου Πληροφ/σης του Παν/μίου Πατρών για 2019

Διευκρίνηση επί της της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 1947/5196/28407/14-09-2018, που αφορά  τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου/χων για την «Προμήθεια επί συνδρομή ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019».

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: