Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                             Πάτρα    11  /  10  / 2018
                                                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                       ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας, 2) Μαθηματικών, 3) Πολιτικών Μηχανικών, 4) Ιατρικής και 5) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο),του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμορφολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1131/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΟ0Ζ469Β7Θ-ΜΘΕ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8231

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές Μέθοδοι σε Συστήματα μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1131/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΔΜ1469Β7Θ-Γ4Τ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8232

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Υ2Λ469Β7Θ-ΣΚΕ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8234

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1131/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΣΖΑ469Β7Θ-Σ8Ο    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8235

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1131/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΩ2Χ469Β7Θ-8Ψ0    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8237

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοθωρακοχειρουργική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1131/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΝΚΘ469Β7Θ-1Ρ0    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8238

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1131/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΙ6Ν469Β7Θ-ΕΦΚ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8239

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Καρδιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1131/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΕ4Ψ469Β7Θ-ΦΜΑ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8240

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία – Δημόσιες Χρήσεις του Ιστορικού Παρελθόντος».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/8-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Φ7Ε469Β7Θ-Σ1Λ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8241

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η     12  /  12   / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          
Μαθηματικών                                  e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                                                        Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   
                                                        τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

Γεωλογίας                                       e-mail: nanlampr@upatras.gr, geosecre@upatras.gr
                                                        Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
                                                        τηλ.: 2610-997922-7590

Πολιτικών Μηχανικών                      e-mail: dept@civil.upatras.gr                                                 
                                                         Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                          ...
                                                         τηλ.: 2610-996500/996501/996502

Ιατρικής                                           e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                         Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                         τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Διαχείρισης Πολιτισμικού                e-mail: gramdppnt@upatras.gr,
Περιβάλλοντος & Νέων                                etsimpou@upatras.gr
Τεχνολογιών                                     Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr    
(με έδρα το Αγρίνιο)                          τηλ.:26410-74233/74232/74131

                                                                                                                                                       Η Πρύτανις

                                                                                                                                        ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: