Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                               Πάτρα   25 /  10 / 2018
                                                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας, 2) Επιστήμης των Υλικών και 3) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία - Γεωφυσική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1202/18-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΚΝΡ469Β7Θ-1ΧΘ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8482

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και πειραματική μελέτη στις γνωστικές περιοχές, βιοαισθητήρες, υλικά για βιοαισθητήρες, βιοηλεκτροχημεία και φασματοηλεκτροχημεία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1226/22-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΝΚ4469Β7Θ-ΞΣΙ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8485

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1202/18-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ:604Ω469Β7Θ-ΟΦ7    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8486

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    26  /  12  / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          
Γεωλογίας                     e-mail: nanlampr@upatras.gr, geosecre@upatras.gr
                                      Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
                                     τηλ.: 2610-997922-7590

Επιστήμης των Υλικών  e-mail: secretariat@msci.upatras.gr
                                                   mscisecr@upatras.gr
                                      Ιστότοπος: www.matersci.upatras 
                                      τηλ.: 2610-997554

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής e-mail: secretary@ceid.upatras.gr
                                                                 gpapaspi@upatras.gr
                                                      Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr
                                                      τηλ.: 2610-996940/996941/996939

                                                                                                                                          Η Πρύτανις

                                                                                                                            ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: