Παροχή Διευκρινήσεων και αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

Παροχή διευκρινήσεων και αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την  "Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στο Πανεπιστήμιο Πατρών και παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)” με Αρ. Πρωτ. Διακ. 2472/6633/35161/31-10-2018

Επισυναπτόμενα: 
Χρήστες: