Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις,  μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Όσες αιτήσεις υποβληθούν μεταγενέστερα θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.

Το κείμενο της Προκήρυξης μπορούν  να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι στο παρακάτω συνημμένο αρχείο ή να το παραλάβουν προσωπικώς από τα γραφεία της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτίριο Α΄ Διοίκησης, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, Τ.Κ 26 504, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 15:00. Κάθε σχετική πληροφορία παρέχεται και στα τηλέφωνα  2610-996663, 997971 τις ίδιες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 16/11/2018 έως 15/12/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Χρήστες: